Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Gratis levering vanaf €250 | Bezoek onze winkel
Language

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sitora

Algemeen

1. Alle contractuele relaties tussen Sitora, Diestsesteenweg 229 - 3300 Tienen, info@sitora.be, ondernemingsnummer BE 0838.279.443, en haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van de algemene of specifieke voorwaarden van de koper. Elke koper kan een volledige kopie van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek bij Sitora verkrijgen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen, de levering van goederen en de dienstverlening.

2. Het risico van schade, vernietiging en verdwijning van de goederen gaat over op het moment van levering. De eigendomsoverdracht van de goederen vindt pas plaats na volledige betaling door de koper. Totdat het volledige verschuldigde bedrag is betaald, mag de koper niet over de goederen beschikken, met name door ze in pand te geven, ze aan een derde te verkopen of ze onder welke titel dan ook aan een derde ter beschikking te stellen. De koper mag de goederen ook niet transformeren, vervreemden, doorgeven of graveren.

3. Alle producten die de consument koopt op de website https://sitora.be genieten van een wettelijke garantie van minimaal 2 jaar. Deze garantie geldt voor normaal gebruik, in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het artikel. Indien de garantietermijn langer is dan twee jaar, wordt dit aangegeven in de kenmerken van het artikel.

4. Bij een bestelling van op maat gemaakte of geplande artikelen stelt Sitora het aanbod op op basis van de door de koper verstrekte maten, die volledig verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van deze maten. De koper moet op het bestelbewijs controleren of deze maten correct zijn overgenomen.

5. Elke fout gemaakt door Sitora met betrekking tot de geleverde goederen (bijvoorbeeld een fout in aantal, hoeveelheid of kwaliteit) moet door de koper binnen 48 uur na de leveringsdatum en -tijd zoals vermeld op het afgetekende leveringsbewijs worden gemeld.

6. De koper moet binnen 48 uur na levering of dienstverlening per aangetekende brief eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen en alle gebreken in de dienstverlening aan Sitora melden. Anders kan de koper zich niet langer op deze gebreken beroepen. Alle verborgen gebreken moeten door de koper aan Sitora worden gemeld binnen twee maanden na ontdekking. Anders kan de koper zich niet langer op deze gebreken beroepen.

Voor een professionele koper moet een verzoek op basis van een verborgen gebrek uiterlijk 2 maanden na levering worden ingediend, op straffe van verval. Deze termijn geldt echter niet voor een consument die niet handelt in het kader van een professionele of commerciële activiteit (hierna: een consument). In het geval de verzoeken van de koper, niet-consument, gegrond en ontvankelijk zijn, zijn de verplichtingen van Sitora beperkt tot het vervangen of repareren van niet-conforme goederen, of tot het repareren van het gebrek als het een dienst betreft, naar keuze van de verkoper. De koper, niet-consument, heeft geen recht op enige andere compensatie.

7. Sitora behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder vergoeding te annuleren in geval van overmacht die de normale uitvoering ervan verhindert. Gebeurtenissen zoals stakingen, vervoersschaarste, brand, overstroming, uitrustingsschade, rellen, oorlog, epidemieën, ongevallen bij Sitora of bij een van haar leveranciers worden beschouwd als gevallen van overmacht, zelfs als ze gedeeltelijk zijn en ongeacht de oorzaak. Deze lijst is niet beperkend.

8. De Sitora-website en alle onderliggende partijen, met uitzondering van bepaalde hyperlinks die naar websites buiten het Sitora-domein leiden, zijn eigendom van Sitora. Het is verboden om informatie op de Sitora-website te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sitora. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Sitora-website.

9. We raden u aan uw klachten per e-mail te melden op het volgende adres: info@sitora.be. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen klanten het geschil voorleggen aan de bemiddelaar voor de handel. Dit is een onafhankelijk orgaan, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, dat een gratis bemiddelingsprocedure aanbiedt. De bemiddelaar voor de handel kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://ombudscom.be/nl/. In geval van onenigheid tussen Sitora en een consument zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd de bepalingen van het gerechtelijk wetboek die van toepassing zijn in geval van een geschil tussen Sitora en een consument. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Voor alle informatie met betrekking tot leveringen en retourzendingen, zie: